Perkara 16 (Kelayakan ahli)

Tiap-tiap warganegara yang berumur dua puluh satu tahun atau lebih yang bermastautin di Negeri ini layak dipilih sebagai ahli dipilih atau dilantik sebagai ahli dilantik Dewan Undangan, melainkan jika dia hilang kelayakan menjadi ahli mengikut Perlembagaan ini atau mana-mana  undang-undang yang disebut dalam Perkara  17.