PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA (PENJALANAN PILIHAN RAYA) 1981

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 16 Akta Pilihan Raya 1958 [Akta 19], Suruhanjaya Pilihan Raya, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong…

Lagi

PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA (PENDAFTARAN PEMILIH) 2002

In exercise of the powers conferred by section 15 of the Elections Act 1958 [Act 19], the Election Commision, with the approval of the Yang di-Pertuan Agong…

Lagi

PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA (PENGUNDIAN POS) 2003

In exercise of the powers conferred by section 16 of the Elections Act 1958 [Act 19], the Election Commision, with the approval of the Yang di-Pertuan Agong…

Lagi

top
X