KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Scan3

Scan2

 

SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

  1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.
  2. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap asset atau Rm5,000.00 mengikut mana yang rendah. Deposit sebut harga hendakalh dalam bentuk kiriman wang/ wangpos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama Pengarah, Pejabat Pilihan Raya Negeri Kedah.
  3. Tawaran tanpa/ kurang deposit sebut hargatidak akan dipertimbangkan.
  4. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis).
  5. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.
  6. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklan ditanggung oleh pembeli sendiri.
  7. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.
  8. Pembeli yang Berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Jabatan berhak untuk melupuskan aset tersebut.